Perspectiefnota 2018-2022

01 Samenleving

Verbinding zorg en veiligheid

Ambities en uitdagingen

In 2017 is door de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de komende vier jaar vastgesteld (2018 – 2021). In dit IVP zijn vijf concrete prioriteiten gesteld voor de komende vier jaar waar we met alle veiligheidspartners aan gaan werken aan de hand van een uitvoeringsplan. De prioriteiten zijn als volgt geformuleerd:

  • Personen met verward gedrag (veilige woon- en leefomgeving)
  • Huiselijk geweld/ kindermishandeling (veilige woon- en leefomgeving)
  • Veilige evenementen (bedrijvigheid en veiligheid)
  • Overlastgevende jeugd (jeugd en veiligheid)
  • Ondermijning: vermenging van de onder- en bovenwereld (integriteit en veiligheid)

Met de decentralisaties binnen het sociaal domein heeft veiligheid een nieuwe dimensie gekregen: de verbinding met zorg. Aandacht voor de veiligheid van onze inwoners, jong en oud, is zaak voor ons allemaal. Het is belangrijk dat altijd juist en adequaat wordt gehandeld. Daarvoor is kennis nodig van veiligheid en dus ook verbinding met veiligheid. Naast de vijf prioriteiten zijn er daarom twee focusgebieden (zorg & veiligheid en ondermijning) aangebracht die vragen om bredere aanpak en focus. Dit vraagt om een nadrukkelijke verbinding tussen zorg en veiligheid.

Naast de focus op zorg en veiligheid is ondermijning een belangrijk thema. We stellen een ondermijningsbeeld op waarin we inzicht krijgen in manieren waarop ondermijning zich uit. Voor ons zijn vastgoed en zorgfraude belangrijke thema’s op het gebied van ondermijning, maar we kijken ook breder door signalen af te wegen op basis van zichtbaarheid, informatiepositie en slaagkans. Naast de aanpak staat het bestuurlijk en organisatorisch weerbaar maken van onze organisatie voorop en is de inzet van gerichte bestuursrechtelijke maatregelen noodzakelijk.

Doelen

  • We zijn een betrouwbare en sterke samenleving waar veiligheid de norm is (waaronder het beschermen van persoonsgegevens).
  • We zijn een veilige gemeente waar iedereen binnen de samenleving zich prettig en veilig voelt. We werken samen met alle partners aan veiligheid en leefbaarheid en maken in deze samenwerking ook de verbinding met zorg.
  • We werken aan een integrale aanpak op het gebied van lokale veiligheid en zorg staat centraal waarbij de regierol bij de gemeente ligt.

Activiteiten

  • We voeren het door de raad vastgestelde integraal veiligheidsplan voortvarend uit met als basis de benoemde prioriteiten, waarbij een stabiele integrale zorg en veiligheidsstructuur van belang is.
  • We geven daar waar mogelijk en wenselijk ruimte aan buurtbewoners en ondernemers over de inzet van veiligheidsmaatregelen, zoals de inzet van cameratoezicht. Hierbij is het uitgangspunt dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de financiering.

Samenwerking met partners

Het organiseren van veiligheid op lokaal niveau is bijzonder complex en vooral een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samenwerking met traditionele veiligheidspartners als de (Nationale) politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Gelderland Midden (brandweer) en het veiligheidshuis is daarin essentieel. We pakken criminaliteit aan waarbij er voldoende oog is voor de relatie met zorgvraagstukken. Ook zetten we actief in op leefbaarheid. We betrekken in onze nieuwe werkwijze iedereen in de samenleving, inclusief alle zorgpartners. Eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners is hierbij een randvoorwaarde.

Alternatieve financieringsbronnen

Op het gebied van openbare orde en veiligheid en zorg komen steeds meer subsidies beschikbaar om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen. We willen hier actief aan meedoen en aangehaakt blijven. Voorbeelden van thema’s waar dit een rol gaat spelen zijn personen met verward gedrag en ondermijning.