Perspectiefnota 2018-2022

Dekkingsplan

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

Gemeentehuis

7

96

91

132

134

Groenonderhoud > dekking uit Vrije algemene reserve

150

350

Onderhoud wegen > dekking uit Vrije algemene reserve

750

750

Kwijtscheldingen

20

20

20

20

20

OZB

454

454

454

454

Cofinanciering

250

Vrijval stelpost vervangingsinvesteringen

39

Resultaat

27

1.720

1.704

606

608

*) Door aanpassing van de tarieven verhogen we de opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) – vergeleken met de geraamde opbrengst uit de begroting 2018 met toepassing van de gebruikelijke jaarlijkse indexering – met maximaal zeven procent.
In de periode 2020-2022 wordt ieder jaar opnieuw bepaald met welk percentage de opbrengst van de OZB verhoogd zal worden. Zowel bij vaststellen van het jaarlijkse percentage als de gebruikelijk jaarlijkse indexering is de nominale opbrengst van de OZB maatgevend.

De ontwikkelingen in het gemeentefonds worden in eerste instantie ingezet voor de loon- en prijscompensatie, de ontwikkeling van beleidszaken en het realiseren van de ambities uit het coalitieakkoord. Wanneer vervolgens een vrij te besteden bedrag overblijft, wordt de helft gebruikt voor het beperken van de extra tariefsverhoging van de OZB. De resterende helft vloeit terug naar de algemene reserve.