Perspectiefnota 2018-2022

De Perspectiefnota: waar we het verschil maken

De afgelopen jaren is er veel veranderd in onze gemeente. De gemeente werd verantwoordelijk voor nieuwe taken en onze maatschappelijke opgave is meer divers geworden. Stapsgewijs vormt ons beleid en dienstverlening zich naar de nieuwe rollen en verwachtingen van de gemeente. De volgende stappen zijn te leren van wat er goed gaat en wat beter kan, intensiever samen te werken met de samenleving en zo het verschil te maken voor elk van onze inwoners. De Perspectiefnota bestaat daarom niet alleen uit nieuwe keuzes, maar borduurt ook verder op al gemaakte keuzes. Duurzaam, sociaal en liberaal zijn hierin onze leidende waarden.

Van buurten tot verenigingen, individuele inwoners en bedrijven: we leveren allemaal een bijdrage aan de samenleving van de gemeente Renkum. Een verbindende lokale overheid die naast mensen staat en onderscheid durft te maken in haar aanpak – van reguleren tot loslaten – maakt daarin het verschil. We stemmen onze inzet af op  de behoeften  van onze inwoners in de dorpen. Dit noemen we dorpsgericht werken. Belangrijke voorwaarde is dat de gemeentelijke organisatie hiervoor toegerust is en er ruimte ontstaat voor dialoog en luisteren naar elkaar.

Met onze zes dorpen in het groen zijn we een unieke gemeente. Dat willen we blijven. We werken regionaal samen om onze inwoners goed te kunnen bedienen. Wat lokaal kan, pakken we lokaal op. In samenwerkingsverbanden hechten we aan heldere spelregels en borging van de democratische legitimering.

We moeten hard werken en duidelijke keuzes maken om onze middelen in balans te brengen en te houden. Tegelijkertijd willen we investeren voor de lange termijn en daar hoort een krachtige gemeentelijke organisatie bij. We moeten duidelijk in beeld krijgen wat goed werkt en wat niet. Het evalueren van het sociaal domein en het onderzoeken van de robuustheid van onze financiën en daarmee het optimaliseren van sturing en verantwoording door raad en college zijn hierin onze eerste stappen.