Perspectiefnota 2018-2022

03 Organisatie

Inleiding

Voor de komende jaren is onze ambitie om dicht bij de Renkumse samenleving te staan. De zes Renkumse dorpen waarderen we om hun eigenheid en diversiteit. In ons werk leggen we daarom de focus op het creëren van maatschappelijke meerwaarde voor zowel onze zes dorpen, als de gemeente als geheel. Door de snelle veranderingen en ontwikkelingen in onze samenleving zien we de vragen die op ons afkomen veranderen. Als organisatie moeten en willen we hierbij blijven aansluiten, waarbij het voeren van een gezonde bedrijfsvoering de leidraad vormt.

In dit programma leggen we het verband tussen wat we willen bereiken, zoals beschreven in programma 1 en 2, en hoe we ons daarbij gaan organiseren. In aansluiting op het coalitieakkoord ligt de komende vier jaar hierbij de focus op: gezamenlijk & dichtbij, samenwerken & integraal, dorpsgericht werken & participatie, en daadkrachtig bestuur om het (financieel) zware weer te kunnen weerstaan.

Ambitie

Onze ambitie is dat we samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan een Renkumse samenleving waarin iedereen optimaal kan samenleven. Dit doen we door aan te sluiten bij de verwachtingen, ontwikkelingen en vraagstukken in onze gemeente. We maken echt contact en luisteren naar de behoefte van onze inwoners en ondernemers, zodat we goed met hun vragen aan de slag kunnen. We kennen de eigenheid van onze dorpen, weten wat er speelt op dorpsniveau, en sluiten met onze producten en diensten aan bij de behoefte van een dorp en haar diverse doelgroepen.

Dit betekent niet dat we als gemeente alles (zelf) doen. We willen dat inwoners, ondernemers en organisaties hier met ons aan meewerken. Iedereen binnen de gemeente handelt naar de vraag of taken het beste door anderen, met anderen of zelf uitgevoerd kunnen worden. Deze strategie leidt tot een optimale inzet van middelen, het bereiken van organisatiedoelen en het borgen van de zelfstandigheid van de organisatie.

Thema's

We zorgen ervoor dat onze organisatie duurzaam (en) passend ingericht is om onze ambities te behalen. Dat vraagt om een organisatie die zich aan kan passen aan een steeds veranderende vraag vanuit de samenleving. Hiervoor moeten we constant in ontwikkeling blijven. Daarom is het thema van dit programma Organisatie in ontwikkeling.

In de begroting vertalen we dit thema naar zes producten: dienstverlening, dorpsgericht werken, organisatie & bedrijfsvoering, huisvesting/ gemeentehuis, samenwerkingsverbanden en goed bestuur.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 15.060

18,3 %

Baten

€ 924

1,1 %