Perspectiefnota 2018-2022

De portefeuilleverdeling

Leden B&W

Loco burgemeester

Portefeuilles

Burgemeester
Agnes Schaap

Algemeen juridische zaken en kabinet
Communicatie, representatie en media
Personeel en organisatie
Handhaving, toezicht en vergunningverlening
Politie, veiligheid en brandweer, veiligheidsregio
Vreemdelingenbeleid, integratie minderheden en asielzoekers
Euregio en intergemeentelijke samenwerking
Opvang zwerfdieren
Huisvesting / Gemeentehuis
Publieke dienstverlening

Wethouder
Joa Maouche

2e loco

Klimaat, duurzaamheid
Natuur en milieu
Invoering omgevingswet
Omgevingsvisie landschap, landgoederen en landbouw
Dierenwelzijn
Beheer openbare ruimte Werk en inkomen en
arbeidsparticipatie

Wethouder
Jasper Verstand

1e loco

Economie Recreatie en Toerisme Centrum voor Landschap
kunst en Cultuur en Airborne)
Verkeer + ov
Ruimtelijke ontwikkeling
Wonen
Grondexploitatie

Wethouder
Leonie Rolink

3e loco

Inwonerparticipatie
Dorpsinitiatieven
Wmo inclusief zorg welzijn, Mantelzorg en vrijwilligersbeleid
Doelgroepenvervoer
Kunst en cultuur inclusief bibliotheken en cultuur educatie
Monumentenzorg
Bedrijfsvoering

Wethouder
Marinka Mulder

4e loco

Kinderopvang /peuterspeelplaatsen
Onderwijs
Leerlingenvervoer
Jeugd en jeugdzorg
Sport
Financiën
Gemeentelijk vastgoed