Perspectiefnota 2018-2022

Voor u ligt / staat de Perspectiefnota 2018-2022 van de gemeente Renkum. De perspectiefnota geeft op basis van het coalitieakkoord de richting aan voor de komende vier jaren. Het gaat daarbij om hoofdlijnen. De perspectiefnota is daarmee echt van een ander detailniveau dan het meerjarenbeleidsplan. Het is de bedoeling dat de raad op basis van de perspectiefnota kaders meegeeft aan het college. Deze kaders zijn leidend bij het opstellen van de begroting voor het komende jaar. Jaarlijks zal de perspectiefnota worden geactualiseerd. Zo nodig kan dat leiden tot bijstelling van de koers.

Deze perspectiefnota is het eerste document binnen de begrotingscyclus dat wij als webpublicatie aanbieden. Wij hopen daarmee een stap te zetten naar beter toegankelijke en beter leesbare documenten. Wij horen graag van u of wij in deze opzet zijn geslaagd!