Perspectiefnota 2018-2022

Financiële consequenties

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

Primitieve begroting

56

362

277

10

9

Bijstelling voorjaarsnota

-493

291

752

1.056

1.549

Meerjaren begroting na voorjaarsnota

-437

653

1.030

1.122

1.574

wijzigingen bestaand beleid

98

-499

-398

-213

-290

uitwerking coalitieakkoord

-110

-2.176

-2.261

-1.161

-1.161

Dekkingsplan

27

1.720

1.704

606

608

Totaal meerjaren begroting

-422

-302

75

354

732