Perspectiefnota 2018-2022

02 Omgeving

Inleiding

Met haar zes levendige dorpen, verschillende prachtige landschappen en een rijke cultuurhistorie is onze gemeente een unieke omgeving om in te wonen, werken en recreëren.
De komende jaren geven we vorm aan het behoud en de verdere ontwikkeling van een prettige, vitale, duurzame en veilige woon- en werkomgeving, waar ruimte is voor natuurbeleving, recreatie, kunst en cultuur.
Binnen het programma omgeving stellen we hiervoor samen met inwoners en andere betrokkenen visies, beleid en kaders op. Daarbij dragen wij zorg voor een goed beheer van de openbare ruimte.

Ambitie

In de komende jaren gaan we nog meer dan voorheen integraal samenwerken. Niet alleen binnen onze organisatie, maar vooral ook met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overige partners. Dit past ook goed binnen de gedachte van de Omgevingswet. Onze omgeving ontwikkelen we samen verder. Daarbij werken we dorpsgericht om de eigenheid van de dorpen en de diversiteit binnen de gemeente te behouden.
We stimuleren onze inwoners, ondernemers en partners om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan een mooier, schoner, groener, vitaler, veiliger en duurzamer Renkum. Samen met hen geven we ook vorm aan de uitdagingen, die vanuit hogere overheden op ons af komen. Naast de Omgevingswet kan daarbij gedacht worden aan aspecten op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid, wonen en natuur en landschap.

Thema's

Het programma omgeving bestaat uit vier thema's:

  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Duurzaamheid
  • Economie
  • Beheer openbare ruimte

De onderdelen ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid en economie richten zich met name op de visie- en beleidsvorming en worden ruimtelijk vertaald in bestemmingsplannen en – in de toekomst - in omgevingsplannen. Aan deze plannen worden nieuwe initiatieven getoetst.
Het onderdeel beheer openbare ruimte richt zich met name op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in onze gemeente.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 18.293

22,3 %

Baten

€ 11.800

14,5 %