Perspectiefnota 2018-2022

01 Samenleving

Inleiding

Renkum bestaat uit zes dorpen die ieder een eigen karakter hebben, een andere bevolkingssamenstelling en geschiedenis. Elk dorp heeft haar eigen mogelijkheden, kansen en uitdagingen. Door de snel veranderende samenleving staan individuele en gemeenschappelijke waarden in onze gemeente onder druk. De toegankelijkheid van betrouwbare zorg, uitdagende sportfaciliteiten, eerlijke kansen op een goede toekomst, leefbare kernen en een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving zijn niet (meer) vanzelfsprekend.

De decentralisatie van taken van de Rijksoverheid naar de gemeente, Wmo-2015, jeugdhulp en participatie, vormen een ongekend grote operatie. Het heeft consequenties voor onze planning- en controlcyclus, datasystemen, organisatievorm en –cultuur. Deze ontwikkeling is volop gaande en nog lang niet af. We hebben een stevige financiële uitdaging. Onze reserve raakt op en nieuwe taken – zoals beschermd wonen - komen op ons af. Wij kiezen ervoor om de financiën in balans te brengen door intensiever samen te werken, minder zelf te doen en gepaste interventies in te zetten. Hierin staat het belang van onze inwoners voorop. Wij sturen op het in stand houden van het voorzieningenniveau, de (algemene) toegankelijkheid en de kosten. We brengen uitgaven en inkomsten met elkaar in balans per 2020.

Ambitie

Onze ambitie is dat we samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan een Renkumse samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. De komende jaren richten wij ons op het samen organiseren en het behoud van goede zorg en ondersteuning en maken wij een verdere verschuiving naar preventie. Daarbij gaat onze speciale aandacht uit naar het voorkomen en bestrijden van armoede bij jong en oud. Hierdoor bieden we jong en oud betere ontwikkelingskansen en een beter toekomstperspectief en we helpen voorkomen dat ouderen door armoede vereenzamen en grote gezondheidsrisico’s lopen.

Thema’s

Om onze ambities te bereiken sturen wij op basis van de volgende ontwikkelrichtingen:

  • Samen waar het kan, professioneel waar het moet
  • Maatwerk in de jeugdhulp, Wmo en participatiewet
  • Zorg en veiligheid
  • Luisterende en lerende organisatie

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 46.441

56,6 %

Baten

€ 12.065

14,8 %