Perspectiefnota 2018-2022

01 Samenleving

Samen waar het kan, professioneel waar het moet

Ambities en uitdagingen

Om inwoners in staat te stellen zo gezond mogelijk te blijven, zich te ontwikkelen en zorg te dragen voor hun omgeving kiezen we ervoor te investeren in laagdrempelige voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn goed onderwijs, toegankelijke sportfaciliteiten en zorg en ondersteuning dichtbij. Samen met inwoners, organisaties en ondernemers willen we ervoor zorgen dat iedereen in de gemeente het beste uit zichzelf kan halen. We gaan meer dan voorgaande jaren vragen van de samenredzaamheid van de dorpen en gaan uit van gedeelde verantwoordelijkheid. Hier hoort een eigentijdse werkhouding bij: we werken dorpsgericht en stimuleren maatschappelijke initiatieven. Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers is hierbij essentieel. Waar nodig is er professionele en betrouwbare hulp beschikbaar.

Doelen

 • We stimuleren gelijke kansen voor jong en oud om zich te ontwikkelen.
 • We bieden passende en integrale voorzieningen voor alle inwoners.
 • We hebben vitale en goed toegankelijke, duurzame sportaccommodaties met een brede functie.
 • We hebben een financieel duurzaam perspectief waarin hulp en ondersteuning toegankelijk blijft voor iedere inwoner.

Activiteiten

 • We stemmen ons beleid en inzet af op de behoeften van inwoners.
 • We stimuleren nieuwe inwonersinitiatieven om informele hulp en ondersteuning (samen-redzaamheid) te bevorderen.
 • Er is ruimte voor inwoners de gemeente uit te dagen om dingen anders te organiseren zodat het beter, slimmer en/of goedkoper kan (Right to Challenge).
 • We faciliteren initiatieven om bestaande vormen van hulp en ondersteuning beter op elkaar af te stemmen.
 • Samen met inwoners, verenigingen en andere partners stellen we een nieuwe sportnota op voor toekomstbestendige sportverenigingen en -accommodaties.
 • We stellen samen met onderwijs gerelateerde partners een nieuwe visie op onderwijs(huisvesting) op.
 • We nemen het initiatief om te komen tot afspraken voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
 • We ondersteunen ondernemers bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of in de bijstand.
 • We zetten meer in op preventie van schulden en vroegtijdige schuldhulp en kijken hierbij naar goede voorbeelden van andere gemeenten. We hebben hierbij specifiek aandacht voor jonge inwoners en ‘onzichtbare’ inwoners.
 • We onderzoeken de mogelijkheden voor regelarme bijstand voor specifieke groepen.
 • We ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Wij gaan met onze partners in (gezondheids)zorg, onderwijs en sport in overleg zodat wij sluitende afspraken in samenwerking en over vroegsignalering kunnen maken.
 • We hebben aandacht voor opvoedingsvraagstukken vanuit jeugdige of ouder gericht op vroeginterventie.
 • Op basis van de uitkomsten van de evaluatie sociaal domein herijken we zo nodig onze aanpak in de loop van 2019.

Samenwerking met partners

Onze rol is voornamelijk die van regie met groot verbindend vermogen. Daarom zoeken wij de samenwerking met partners uit onze gemeente en daarbuiten. Samenredzame dorpen komen niet uit zichzelf tot stand. Wij faciliteren samen leren, ontwikkelen en doen. Wij stimuleren deelname aan deze samenwerking zo breed mogelijk. Daarbij luisteren we naar initiatieven en ondersteunen deze. De uitvoering ligt bij onze partners in samenwerking met onze inwoners. Van instellingen verwachten we dat zij met ons werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen, ook als dat hun instellingsbelang niet dient.

Alternatieve financieringsbronnen

Op basis van cofinanciering kunnen organisaties vreemd geld (van onder andere verzekerings-maatschappijen, stichtingen) aantrekken. Daarvoor nemen wij in de begroting dan ook een budget op.