Perspectiefnota 2018-2022

01 Samenleving

Maatwerk in zorg en ondersteuning

Ambities en uitdagingen

Waar inwoners professionele hulp nodig hebben, moet dat goed en toegankelijk geregeld zijn. Om goed maatwerk te kunnen blijven bieden trekken we regionaal met aanbieders op.
Voor de Wmo en jeugdhulp ligt onze uitdaging in het kunnen blijven organiseren van passende hulp binnen krimpende budgetten.

Bij de Wmo gaan we uit van een groeiende vraag op het gebied van vergrijzing en de toename van dementie. Daarnaast heeft de invoering van abonnementsgeld (Rijksbeleid) in plaats van de bijdrage op grond van draagkracht een mogelijk aanzuigende werking.
De voorgenomen doordecentralisatie van Beschermd Wonen na 2022 vraagt dat wij ons hierop voorbereiden. Tegelijkertijd willen we terughoudend zijn in het toestaan van nieuwe zorginstellingen en –groepen. We richten ons op concepten waar behoefte aan is in onze gemeente en gaan met andere gemeenten in overleg over de verdeling van bovenlokale behoeften.

Bij de jeugd ligt onze uitdaging in het terugbrengen van het aantal hulpvragen. Dit doen we onder andere door preventief te interveniëren in samenwerking met onze partners, zoals onderwijs, huisartsen, sportverenigingen. Met hen stellen we vast welke opgaven specifieke aandacht nodig hebben. Voorbeelden hiervan voor de komende tijd zijn vechtscheidingen en de combinatie van wonen en zorg voor jongvolwassenen met een lichtelijk verstandelijke beperking.

Bij participatie richten wij ons op individuele begeleiding en maatwerk om de uitstroom te stimuleren en te borgen. Onze uitdaging ligt in het duurzaam begeleiden naar de arbeidsmarkt van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierin zijn wij ook afhankelijk van de ruimte en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Wij realiseren ons dat deze markt binnen de bredere economische context groeit en krimpt. Naast het omgaan met die uitdaging ligt de opgave in het matchen (opleiden en begeleiden) van werk aan personen en personen aan werk.

Doelen

  • Eventuele wachtlijsten dringen we terug en voorkomen deze.
  • We versterken de lokale toegang.
  • We stimuleren samenwerking tussen aanbieders voor het bevorderen van vraaggericht werken en terugdringen van overlap stevig.
  • We dringen onnodige specialistische hulp terug.

Activiteiten

  • We gaan het gesprek aan met doorverwijzers over alle mogelijkheden die er zijn voor hulp en ondersteuning.
  • We richten ons op een permanente uitstroomstimulans voor de hulpverlening.
  • We spannen ons samen met andere regiogemeenten in om tegen betaalbare kosten kwalitatief goed doelgroepenvervoer (waaronder leerlingenvervoer) te realiseren. Ook als dit betekent dat we de huidige afspraken ter discussie moeten stellen.
  • Met regiogemeenten trekken we samen op om uitdagingen rondom de Rijksuitkering en wet- en regelgeving aan te kaarten.

Samenwerking met partners

We werken samen met onze lokale aanbieders van algemene voorzieningen, huisartsen, onderwijs en met de aanbieders van maatwerkvoorzieningen op het gebied van hulp en ondersteuning. Passende ondersteuning wordt georganiseerd op basis van de vraag van de inwoner. Met als gevolg dat het aanbod verandert en zich voegt naar de vraag. Dat vraagt flexibiliteit van alle betrokken partijen omdat geen situatie gelijk is aan een ander.

Alternatieve financieringsbronnen

Voor jeugdhulp wordt regionaal een subsidie aanvraag bij het Rijk gedaan. Deze subsidie is bedoeld voor transformatie. De kosten van de feitelijke hulpverlening blijven voor rekening van gemeenten.
Bij de Wmo wordt gezocht naar cofinancieringsmogelijkheden met de zorgverzekeraars en waar nodig met het Rijk.
Bij participatie maken wij gebruik van de inzet van activerend werk. Activerend werk is de brug tussen dagbesteding en activiteiten die bijdragen aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij kunnen wij op basis van regionaal overleg gebruik maken van Social Return on investment (SROI) op basis van de regionale inkoop.