Perspectiefnota 2018-2022

02 Omgeving

Ruimtelijke ontwikkeling

Het onderdeel ruimtelijke ontwikkeling omvat de ruimtelijke beleidsontwikkeling, de implementatie van de Omgevingswet waarbij het accent ligt op het opstellen van een Omgevingsvisie, de inrichting en ontwerp van onze openbare ruimte, de beleidsvelden wonen, landschap, natuur en landgoederen, verkeer en dierenwelzijn.

Ambities en uitdagingen

Onze ruimtelijke ontwikkeling moet recht doen aan de specifieke kwaliteiten van Renkum en aan de wensen en behoeften van onze (toekomstige) inwoners, ondernemers en bezoekers, die in de gemeente wonen, werken en recreëren. Hierbij moeten we telkens een goede afweging maken tussen de verschillende functies om een goede invulling te geven aan de beperkte ruimte voor ontwikkeling in onze gemeente.
We voldoen tijdig aan de Omgevingswet. Met inwoners en partners komen we tot een uitnodigende en toekomstbestendige Omgevingsvisie.
Vanuit ruimtelijke (beleids)ontwikkelingen leveren we een bijdrage aan goed bereikbare, (verkeers)veilige en levendige dorpen in de gemeente Renkum. Dorpen waar het prettig wonen is, met een gedifferentieerd woningaanbod, met voldoende geschikte, betaalbare en duurzame woningen voor alle inwoners en met aantrekkelijke en vitale centra. Hiermee profileren we ons in de regio.
We versnellen de gebiedsontwikkelingen die eraan zitten te komen en hebben meer aandacht voor klimaat bij de ontwikkeling van de Renkumse leefomgeving. We vergroten de verkeersveiligheid, waarbij de prioriteit ligt bij fietsers en voetgangers en geven ruimte aan duurzame vormen van vervoer.
Daarnaast streven we naar behoud en ontwikkeling van de aanwezige waarden van natuur en landschap, waaronder landgoederen en buitenplaatsen. Waar nodig pakken we als gemeente de regie.
We hebben aandacht voor de toename van de biodiversiteit, het verkorten van de voedselketens en extra aandacht voor dierenwelzijn. We zoeken ruimte voor duurzame energieopwekking. We willen het landschap benutten om mensen te (ver)binden en elkaar te laten ontmoeten. Het fantastische Renkumse landschap wordt nog meer dan het nu al is het visitekaartje van de gemeente.

Doelen

Omgevingswet & Omgevingsvisie

 • Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Wij werken aan de implementatie van de Omgevingswet, zodat wij tijdig voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving.
 • Ook stellen we een Omgevingsvisie op.
 • In relatie tot de nieuwe Omgevingswet en onze ambitie om dorpsgericht te gaan werken, met participatie als uitgangspunt, zullen we de regeldruk tot het noodzakelijke beperken en ruimte geven aan plannen en initiatieven van inwoners en bedrijven. Uiteraard rekening houdend met andere belangen (van mens, dier en milieu/ natuur).

Ruimtelijke ontwikkelingen

 • Wij zetten in op versnelling van gebiedsontwikkelingen, zoals  De Hes west-Klingelbeekseweg en Moviera.
 • We willen omgevingsvergunningen adequaat afhandelen binnen de termijn die hiervoor staat en onze dienstverlening verbeteren.
 • We stellen een nieuwe Nota Wonen op. Daarin maken we keuzes voor welke doelgroepen we nog willen bouwen. In ieder geval moeten er meer goedkope en middeldure koop- en huurhuizen gebouwd worden. Daarnaast kijken we ook specifiek naar nieuwe woonvormen voor ouderen.  
 • Verder zijn kwaliteitsverbetering, verduurzaming en klimaatrobuustheid van de woonomgeving en nieuwbouw speerpunten.

Natuur en landschap

 • We hechten veel waarde aan natuur en landschap. Door projecten te stimuleren, die bijdragen aan het behoud, herstel en ontwikkelen van de landgoederen, willen we het sluipend verval van de landgoederen en buitenplaatsen tegengaan.
 • Samen met inwoners en vrijwilligers willen we bijdragen aan de kwaliteiten van landschap, natuur en biodiversiteit.
 • We onderzoeken hoe natuur en landschap kunnen bijdragen in het klimaatrobuust maken van de Renkumse leefomgeving.

Verkeer

 • Bij de aanleg en reconstructie van wegen krijgt de verkeersveiligheid prioriteit. Hierbij hebben we specifiek aandacht voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Toegankelijkheid is daarbij een belangrijk voorwaarde om te komen tot een inclusieve samenleving; iedereen doet mee. De raad heeft extra aandacht gevraagd voor het beveiligen van voetgangersoversteekplaatsen.
 • Samen met inwoners, bedrijven en andere partijen willen we oplossingen bedenken om de huidige verkeers- en parkeeroverlast (waaronder gedrag) aan te pakken.
 • De transitie naar een groter aandeel duurzame vervoerwijzen zullen we zo goed mogelijk begeleiden. Het gebruik van elektrische fietsen, elektrische auto’s en openbaar vervoer neemt verder toe. In de openbare ruimte moet daarvoor ruimte geboden worden, bijvoorbeeld in de vorm van laadpalen/ laadvoorzieningen.

Dierenwelzijn

 • We willen ons inspannen om de dieren binnen onze gemeentegrenzen te beschermen. Hiervoor stellen we een nota Dierenwelzijn op. Opvang van zwerfdieren, diervriendelijke veehouderij, afstemming van ruimtelijke inrichting en beheer openbare ruimte en goede communicatie naar onze inwoners zijn hier onderdeel van.

Activiteiten

 • We stellen een plan van aanpak Omgevingswet op met bijbehorend stappenplan, om tijdig te voldoen aan de nieuwe wetgeving.
 • We stellen een eerste Omgevingsvisie op. Dit doen we met de samenleving in een open proces.
 • We actualiseren de Nota Wonen (met bijbehorend uitvoeringsprogramma), waarbij de nota meer dorpsgericht wordt ingestoken.
 • We voeren de regionale woningbouwafspraken uit en (als onderdeel daarvan) versnellen de realisatie van nieuwbouwwoningen.
 • We zetten ons in om samen met de Provincie en het Rijk een spooronderdoorgang met toegang tot de perrons te realiseren. Op korte termijn beveiligen we de spoorwegovergang Wolfheze met extra overwegbomen.
 • Samen met inwoners, ondernemers en provincie zoeken we naar een lange termijnoplossing voor de ervaren overlast in Kievitsdel door het (vracht)verkeer naar bedrijven en boerderijen in de uiterwaarden.
 • We stellen een nieuw Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan op (GVVP). We nemen hierin een heldere visie op over het verminderen van ongevallen, het stimuleren van het gebruik van fiets en Openbaar Vervoer, en het realiseren van zo snel en duurzaam mogelijk vervoer.
 • We pakken gebiedsontsluitingswegen aan, waarbij we met omwonenden overleggen over maatregelen die kunnen worden genomen, zoals het verlagen van de maximumsnelheid.
 • We lobbyen bij Politie en Openbaar Ministerie voor meer intensieve verkeershandhaving in onze gemeente.
 • We gaan samen met partners aan de slag met het uitvoeren van de activiteiten uit de visie Landgoederen en Buitenplaatsen om te komen tot herstel en ontwikkeling van de landgoederen en buitenplaatsen.
 • We laten alle inwoners het landschap van onze gemeente ervaren, door het realiseren van recreatieve routes.
 • We geven het nieuwe beleidsterrein dierenwelzijn vorm, samen met onze inwoners en belanghebbende partijen, zoals de Dierenbescherming.

Samenwerking met partners

We werken veel samen met inwoners, bedrijven, instellingen uit de gemeente en overige partners. Soms nemen we als gemeente hierin de regie en soms zijn we faciliterend of stimulerend.
Samen met onze inwoners, bedrijven, instellingen en andere betrokkenen stellen we de Omgevingsvisie op. Om te voldoen aan de woningvraag werken wij nauw samen met onze partners (corporaties, makelaars, maatschappelijke instellingen, bedrijven) en inwoners. Voor landschap en natuur zoeken we onder andere de samenwerking met bewoners, vrijwilligers, ondernemers en grondeigenaren.
De implementatie van de Omgevingswet en het opstellen van bestemmingsplannen en omgevingsplannen doen we zelf met hulp van externe adviesbureaus.
De omgevingsvergunningen worden uitgegeven door de Odra. We streven naar een goede dienstverlening door de ODRA. Beleidsmedewerkers geven in veel gevallen advies dat wordt opgenomen in de vergunning óf wanneer het aangevraagde op die manier niet wenselijk/passend is, teruggekoppeld aan de aanvrager. Bijvoorbeeld verkeersadvies bij aanvragen voor afwijkingen van het bestemmingsplan.

Alternatieve financieringsbronnen

Vaak zijn provinciale- of Rijksbijdragen mogelijk om projecten van de grond te krijgen, zoals Steengoed Benutten en BDU-gelden. Deze mogelijkheden houden we scherp in de gaten. De subsidieverlener stelt hierbij, uiteraard, voorwaarden aan de subsidie. Wij blijven waar dat kan in overleg om deze voorwaarden zoveel mogelijk aan te laten sluiten op onze projecten, en andersom. In veel gevallen is een van de eisen dat de gemeente zelf ook budget en/of personele inzet ter beschikking stelt.  
In sommige gevallen zijn ook bijdragen van andere partijen mogelijk.