Perspectiefnota 2018-2022

02 Omgeving

Duurzaamheid

Het onderdeel duurzaamheid omvat de beleidsvelden milieu & duurzaamheid en energie & klimaat.

Ambities en uitdagingen

We willen een prettige, schone, veilige en gezonde leefomgeving voor nu en in de toekomst, die een duurzaam evenwicht nastreeft tussen milieubesparing en milieubelasting. In 2040 willen we een klimaatneutrale gemeente zijn. We geven dan ook actief uitvoering aan de routekaart ‘Op weg naar een klimaatneutraal Renkum 2040’. Kernen en inwoners bereiden we voor op aardgasloos wonen. We realiseren lokale duurzame energie. Daar waar mogelijk, binnen de ruimte die de wetgeving ons biedt, dragen we bij aan de circulaire economie. We komen tot oplossingen bij milieuoverlast die voor bedrijf en omgeving werkbaar zijn en we bereiden ons voor op veranderende wensen van inwoners op mobiliteitsvlak. Verduurzaming van onze eigen organisatie krijgt  prioriteit.

Doelen

Een duurzame omgeving

 • We willen een duurzame omgeving voor onze inwoners, bedrijven en bezoekers.
 • We voorkomen milieuvervuiling en komen tot oplossingen bij milieuoverlast.
 • We verduurzamen onze leefomgeving en wijken en voeren nieuwbouw aardgasloos uit.
 • We stimuleren onze inwoners, onze ondernemers en onze partners om duurzaamheids- en energiebesparende maatregelen te nemen.

Klimaatneutraal Renkum in 2040
Als reactie op het internationaal klimaatakkoord van Parijs, is in het nationaal regeerakkoord afgesproken dat Nederland in 2030 49% CO2 bespaart ten opzichte van 1990. In het in ontwikkeling zijnde klimaatakkoord (medio 2018 concept gereed) wordt dit verder uitgewerkt in doelstellingen voor 5 thema’s:

 1. de gebouwde omgeving,
 2. energie,
 3. landbouw en natuur,
 4. industrie en
 5. mobiliteit.

De regio Arnhem Nijmegen moet in een regionale energiestrategie haar inzet duidelijk maken aan het rijk. Deze wordt medio 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Renkum heeft in 2017 al bepaald klimaatneutraal te willen zijn in 2040. Met het uitvoeren van de routekaart klimaatneutraal 2040 dragen we actief bij aan de (inter)nationale en regionale doelstellingen.

Verduurzamen van de eigen organisatie

 • Wij geven zelf het goede voorbeeld en zetten ons actief in om te verduurzamen in onze bedrijfsvoering en ons eigen vastgoed.
 • Tevens blijven we duurzaam inkopen en verkennen we het circulaire inkopen.

Activiteiten

 • We actualiseren het uitvoeringsprogramma van de Routekaart klimaatneutraal 2040, op basis van de evaluatie van het huidige programma en de in het najaar van 2018 te organiseren klimaattop.
 • We maken samen met inwoners plannen om, in lijn met het regeerakkoord, te bepalen wat op wijkniveau het meest wenselijke en logische alternatief voor aardgas is bij bestaande woningen.
 • We zoeken naar een geschikte pilot om deel te nemen aan het provinciale programma Wijk van de Toekomst om een woonwijk in onze gemeente te verduurzamen.
 • We maken afspraken met woningcorporaties en andere grotere verhuurders om huurwoningen te verduurzamen.
 • We ondersteunen initiatieven en doen onderzoek met betrekking tot het opwekken van duurzame energie.
 • Samen met Arnhem en Rheden professionaliseren we Het Energieloket Midden Gelderland, zodat de mogelijkheden die het loket biedt beter worden benut.
 • We ondersteunen en stimuleren duurzame en circulaire initiatieven van bedrijven en instellingen.
 • We voeren de (regionale) energiebesparingsaanpak uit.
 • We ondersteunen inwonersinitiatieven voor het realiseren van thuis-laadfaciliteiten voor de elektrische auto door mee te werken aan passende maatregelen in de openbare ruimte.
 • We verduurzamen de eigen organisatie, door het uitvoeren van maatregelen om onze CO2 uitstoot te verminderen, door het invoeren van energiemanagement en door het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed bij onderhoud en vervanging.
 • We gaan door met duurzaam inkopen. Met pilots verkennen we de mogelijkheden voor circulair inkopen, wat moet leiden tot een nieuw duurzaam inkoopbeleid.

Samenwerking met partners

De hierboven genoemde doelen kunnen we als gemeente niet alleen bereiken. Voor het behalen van deze doelen moeten we met onze partners (inwoners, bedrijven, samenwerkingsverbanden, energiebedrijf, woningcorporatie, maatschappelijke organisaties, etc.) samenwerken. Per project zijn deze partners anders.

Alternatieve financieringsbronnen

Voor de procesbegeleiding van de energiebesparingsaanpak voor bedrijven vragen wij subsidie bij de provincie.  
De provincie (co)financiert ook het energieloket, ondersteuning van VvE’s (via het vve-energieloket) en wijkaanpak Wijk van de Toekomst. Via het gemeentefonds krijgen wij aanvullende gelden, onder andere om werk te maken van de energietransitie. Particulieren en bedrijven kunnen aanspraak maken op landelijke subsidies en leningen op het gebied van duurzaamheid en energie.