Perspectiefnota 2018-2022

03 Organisatie

Organisatie in ontwikkeling

Ambities en uitdagingen

We zorgen ervoor dat we als organisatie aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving. We werken daarbij vraaggericht, stimuleren het inbrengen van initiatieven, en zoeken nadrukkelijk de samenwerking op. Het is daarom belangrijk dat we het reilen en zeilen van ieder dorp op ieder moment kennen. Daarvoor moeten we zichtbaarder aanwezig zijn in de dorpen. We maken echt contact en luisteren naar de behoefte van onze inwoners en ondernemers, zodat we goed met hun vragen aan de slag kunnen. Dit betekent niet dat we als gemeente alles alleen doen. We willen samenwerken en de kennis en betrokkenheid van de samenleving benutten.

Samenwerkingspartners zoeken we niet alleen binnen de gemeente, maar we werken uiteraard ook samen met overheidsinstellingen en bedrijven buiten onze gemeentegrenzen. Door actief samen te werken met partners en inwoners, en door efficiënt en effectief onze taken uit te voeren, halen we het maximale uit onze middelen. Om samenwerkingen aan te gaan die meerwaarde bieden voor de Renkumse samenleving, moeten we (potentiële) partners en hun rol goed kennen (en inzetten en activeren).

Het versterken van de interactie met de samenleving doen we mede door een goede en laagdrempelige huisvesting te hebben. Een plek waar samenwerking en uitwisseling tussen bestuur, medewerkers en iedereen die in het huis van de gemeente komt (net)werken mogelijk wordt gemaakt. Ook vinden we het belangrijk dat onze dienstverlening zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van inwoners, ondernemers en organisaties in onze gemeente. Hierbij zijn de mogelijkheden die we als organisatie hebben leidend. Alle organisatieonderdelen dragen optimaal bij aan het behalen van het gewenste dienstverleningsniveau.

Doelen

 • Om het beste resultaat te bereiken halen we initiatieven uit de samenleving op en zorgen we voor goede interne processen om deze initiatieven op te pakken. Participeren in de samenleving en samenwerkingen aangaan zijn de randvoorwaarden om dit te laten slagen.
 • Onze organisatie is duurzaam (en) passend ingericht voor de initiatieven die we ophalen en ondersteunen. We zetten onze middelen optimaal in en maken daarbij doorlopend de afweging of we taken door anderen, met anderen of zelf uitvoeren.
 • We richten het opdrachtgeverschap zo in dat het onze rol als partner in huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden ondersteunt.
 • We optimaliseren onze (online) dienstverlening.
 • Daar waar in onze dienstverlening regels beperkend zijn, blijven we zoeken naar (andere) mogelijkheden.
 • Onze werkprocessen en systemen zijn zo ingericht dat de bescherming van de privacy van onze inwoners optimaal is.
 • We zorgen voor passende huisvesting en een goede werkomgeving, waarbij openheid, multifunctionaliteit en duurzaamheid belangrijke kernwaarden zijn.
 • Het gemeentelijk vastgoed sluit aan op onze maatschappelijke doelen.
 • Een gezonde bedrijfsvoering en goed werkgeverschap vormen het kader voor de uitvoering van onze ambities gesteld in de Perspectiefnota.

Activiteiten

 • We stemmen onze inzet af op de behoeften van onze inwoners in de dorpen. We leggen verbindingen tussen initiatieven en stimuleren iedereen om deze in te brengen.
 • We zorgen dat onze medewerkers toegerust zijn om dorpsgericht te werken.
 • We stellen visies (met bijbehorende uitvoeringsplannen) op voor het inrichten van een duurzame en passende organisatie, onze dienstverlening en huisvesting.
 • We zetten in op het motiveren van medewerkers en het voorkomen van een te hoge werkdruk.
 • We zorgen dat goede stuurinformatie beschikbaar is om onze middelen slim in te zetten.
 • We geven een ombudsfunctie vorm.
 • We investeren in informatiebeveiliging om de privacy van onze inwoners goed te blijven beschermen.
 • We professionaliseren het beheer van ons vastgoed. Onderdeel hiervan is onderzoeken of de stelpost vervangingsinvesteringen hiervoor voldoende groot is.
 • We richten onze rol als samenwerkingspartner goed in, waarbij op het bewaken van gemaakte afspraken, het sturen op resultaten en het gevoel van samen de nadruk komt te liggen.
 • Het gemeentebestuur optimaliseert haar werkprocessen, mede naar aanleiding van de evaluatie van de uitwerking van de besturingsfilosofie, de pilot modernisering vergaderstelsel, de Rekenkamercommissie en het coalitieakkoord.

Samenwerking met partners

 • We zoeken de samenwerking met andere gemeenten op en/of leren van hun aanpak bij het opstellen en uitvoeren van visie en plannen.
 • We stemmen periodiek af met inwoners, organisaties en ondernemers over mogelijkheden om onze dienstverlening, inclusief huisvesting, beter te laten aansluiten bij hun wensen en behoeften.
 • We houden de regie wat betreft onze maatschappelijke opgaven en de ontwikkeling van onze organisatie. De ondersteunende bedrijfsvoeringstaken laten we zoveel mogelijk door onze partners uitvoeren, zoals De Connectie en het Gelders Archief.
 • Bij de implementatie van de digitale dienstverlening zoeken we de samenwerking met andere gemeenten op en/of leren we nadrukkelijk van hun aanpak.

Alternatieve financieringsbronnen

Met behulp van het Intergemeentelijk Subsidiebureau zoeken we naar subsidiemogelijkheden die bijdragen aan de ontwikkeling en inrichting van onze organisatie. Een voorbeeld hiervan is de provinciale subsidie Bestuurskracht.
Voor onze dienstverlening maken we waar mogelijk gebruik van producten en diensten die zijn ontwikkeld door onder andere VNG Realisatie en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken. Hier denken we vooral schaalvoordeel te behalen.