Perspectiefnota 2018-2022

01 Samenleving

Luisterende en lerende organisatie

Ambities en uitdagingen

Dat geen enkele inwoners tussen wal en schip moet vallen staat buiten kijf. Maar onze lat ligt hoger. Dat begint met duidelijke beelden over wat goed werkt en wat niet goed werkt.
We zorgen dat we goed zicht hebben op kwaliteit vanuit het perspectief van onze inwoners. We gaan in gesprek over wat onze opgaven zijn met alle belanghebbenden en leggen actief verbindingen tussen partners. We werken continu aan wat beter moet en beter kan. Daarbij realiseren we ons dat meetbare en merkbare resultaten beiden waardevol zijn. Wij maken een einde aan onnodige administratie die ten koste gaan van tijd voor onze inwoners. We zoeken naar een balans van grip en begrip, van tellen en vertellen.

Doelen

  • Samen met partners tijdig signaleren van problemen om in een zo vroeg stadium te kunnen handelen.
  • Een transparante organisatie met een optimale kwaliteitscyclus.
  • Heldere horizontale en verticale verantwoording met mogelijkheden voor bijsturing.

Activiteiten

  • Het Masterplan Sociaal Domein en het onderliggende investeringsplan worden geëvalueerd.
  • De conclusies uit deze evaluatie bespreken we bestuurlijk, aan deze bespreking worden de gevolgen gekoppeld die leiden tot stappen om de uitvoering van het sociaal domein toekomstbestendig neer te zetten.
  • We vereenvoudigen de aanvraag voor Wmo-voorzieningen en zetten in op minder wachttijd en bureaucratie.
  • We organiseren met regelmaat luistergesprekken waar we inwoners en partners uitnodigen om knelpunten bespreekbaar te maken.
  • We zoeken naar nieuwe manieren van verantwoording afleggen naar de samenleving, raad en partners.

Samenwerking met partners

We zoeken actief de verbinding met de samenleving en durven in onze  aanpak te differentiëren. We vragen de inbreng van partners op een zo vroeg mogelijk passend moment bij onze beleidsvorming.

Alternatieve financieringsbronnen

Waar mogelijk maken wij gebruik van cofinanciering en (overheids)subsidie.