Perspectiefnota 2018-2022

02 Omgeving

Economie

Het onderdeel economie omvat de onderdelen ondernemen & bedrijvigheid, recreatie & toerisme en kunst, cultuur & cultuurhistorie.

Ambities en uitdagingen

We streven naar economische groei in onze gemeente en vergroten de werkgelegenheid door ondernemers in onze gemeente de ruimte te geven om te ondernemen. Een goed ondernemersklimaat en kwalitatief goede werklocaties vinden we dan ook belangrijk, evenals goede bereikbare en vitale bedrijventerreinen met een kwalitatief goede uitstraling. We creëren vitale winkelcentra die ook de leefbaarheid in de dorpen versterken.
We blijven intensief samenwerken met het bedrijfsleven, de recreatieve en culturele sector en gemeenten, zowel lokaal als regionaal. We verbeteren de dienstverlening aan ondernemers, toeristen en inwoners.
We maken koppelingen met andere beleidsterreinen die kunnen bijdragen aan het economisch belang en zetten in op verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen. We schakelen om naar de circulaire economie.
Om de vrijetijdssector verder te stimuleren maken we gebruik van de Renkumse kernkwaliteiten: Airborne, kunst, cultuur, cultuurhistorie en landschap. We brengen deze kwaliteiten actief onder de aandacht.
We ontwikkelen nieuwe toeristische producten, zowel lokaal als regionaal die leiden tot meer toeristische bestedingen. Een goede toeristische infrastructuur vinden we belangrijk, zowel fysiek als digitaal.

Doelen

Lokale economie

 • De Nota Economie ‘Groei bereik je samen’, die in 2017 is vastgesteld, geeft de richting voor de stimulering en ontwikkeling van onze lokale economie. We zetten daarbij in op het verbeteren van onze dienstverlening, het bij elkaar brengen van ondernemers en het versterken van onze winkelgebieden.
 • Wij willen kunnen voldoen aan de (toekomstige) vraag naar geschikte werklocaties.
 • We streven naar verduurzaming van de Renkumse economie en hebben daarbij extra aandacht voor de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen en de circulaire economie.

Vrijetijdseconomie

 • De kernkwaliteiten van Renkum bieden kansen om de vrijetijdseconomie verder te ontwikkelen. Door betere profilering, een goede marketing van onze kernkwaliteiten en realiseren van nieuwe initiatieven, zal het aantal bezoekers, bestedingen en werkgelegenheid in onze gemeente toenemen. Hierbij wordt ingezet op samenwerking met Toeristisch Platform Lage Veluwe, RBT KAN en onze lokale ondernemers.

Kunst en cultuur(historie)

 • De cultuurvisie met bijbehorend uitvoeringsplan die in 2017 is vastgesteld vormt het startpunt om tot een kunstenaarsgemeente te komen en geeft aan wat er nodig is om deze ambitie te realiseren. Wij streven ernaar om een kunstenaarsgemeente te zijn met een landelijke uitstraling, waarbij het erfgoed als inspiratiebron fungeert voor nieuwe ontwikkelingen, producten en evenementen.
 • Een kunstenaarsgemeente die tevens bijdraagt aan het stimuleren van de vrijetijdseconomie.

Activiteiten

 • We geven verder uitvoering aan de uitvoeringsagenda van de Nota Economie. Hierbij hebben we extra aandacht voor de verduurzaming van bedrijven(terreinen) en de circulaire economie.
 • We gaan, samen met ondernemers, door met de versterking van onze winkelgebieden.
 • In de Omgevingsvisie nemen we kaders op waardoor we bij verzoeken tot transformatie/ herbestemming van werklocaties een zorgvuldige afweging kunnen maken.
 • We stimuleren de aanleg van glasvezel in de hele gemeente.
 • We stellen, samen met de toeristisch-recreatieve sector, een uitvoeringsprogramma voor vrijetijdseconomie op en geven hier uitvoering aan.
 • We zetten actieve marketing in op de kernkwaliteiten (cultuurhistorie, Airborne, kunst, cultuur en landschap) van gemeente Renkum.
 • We nemen de regie om samen met ondernemers en regionale partners nieuwe initiatieven te realiseren die bijdragen aan een versterking van de vrijetijdseconomie.
 • We verbinden, waar mogelijk, de Airborne activiteiten binnen de Airborneregio met elkaar en promoten deze gezamenlijk.
 • We plaatsen een nieuw verwijssysteem naar recreatieve en toeristische plaatsen in onze gemeente.
 • We realiseren een Centrum voor Landschap, Kunst en Cultuur.

Samenwerking met partners

We stimuleren en faciliteren de triple helix samenwerking (samenwerking tussen overheid, ondernemingen en onderwijs) en de regionale samenwerking. Wat we samen met partners kunnen oppakken, doen we zoveel mogelijk samen. We brengen ondernemers bij elkaar zodat onderlinge samenwerking wordt bevorderd.
Het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie stellen we als gemeente, in afstemming met de  toeristisch-recreatieve sector, op zodat we een breed gedragen plan hebben. Verder hebben wij hierin met name een stimulerende en faciliterende rol. Samenwerking met onze partners in de toeristisch-recreatieve sector en tussen partners is van belang om marketing te vergroten en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Alternatieve financieringsbronnen

Vanuit de provincie zijn mogelijk een aantal (subsidie)regelingen die kunnen bijdragen aan een beter ondernemersklimaat (b.v. voor startende ondernemers, programma Steengoed Benutten). Bij uitvoering van verschillende activiteiten, waarbij samenwerking met het bedrijfsleven plaats vindt, dient per activiteit bekeken te worden in hoeverre er een bijdrage vanuit het bedrijfsleven mogelijk en gewenst is.
In het najaar van 2018 krijgen vier trajectdelen van recreatieve fietsroutes een kwaliteitsimpuls door een bijdrage van de Provincie Gelderland.