Perspectiefnota 2018-2022

02 Omgeving

Beheer openbare ruimte

Het onderdeel beheer openbare ruimte omvat de onderdelen over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hieronder vallen water en riolering, afvalverwijdering en afvalverwerking, groenonderhoud, wegen, straten en pleinen en bos en natuurbeheer.

Ambities en uitdagingen

Wij zetten ons in voor een veilig, schoon, groen, gezond en duurzaam beheer van onze openbare ruimte.
We maken een visie op het integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) en zetten in op kwaliteitsvergroting van beheer en onderhoud. Het openbaar groen beheren we op een milieuvriendelijke manier met als doel het vastgestelde niveau te behalen. Uitdaging hierbij vormt de bestrijding van exoten.
We werken achterstanden in groenonderhoud en onderhoud van wegen, straten en pleinen weg en behouden daarbij het vastgestelde niveau. We hechten zeer aan het beschermen en waar nodig ontwikkelen van de aanwezige waarden van bos, landschap en inheemse flora en fauna in de gemeentelijke bos- en natuurgebieden. We beheren de gemeentelijke (landgoed)bossen conform FSC-voorwaarden.
Klimaatadaptatie en terugdringen van afval krijgt prioriteit. Onze gegevens beheren we via GBI software van Antea Group Nederland.

Doelen

Openbare ruimte (water, riolering, groen, wegen etc.)

 • We willen de kwaliteit van het beheer vergroten tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en de inwoners laten zien wat er is bereikt en hen transparantie geven in de kosten.
 • Om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten én de overlast voor inwoners zo veel mogelijk te beperken, wordt het beheer van de openbare ruimte zo integraal mogelijk aangepakt.
 • We willen verzorgd openbaar groen waarbij het vastgestelde niveau en het werken volgens het IBOR principe leidend is (IBOR staat voor Integraal Beheer Openbare Ruimte) en een goed verzorgd en veilig bomenbestand.
 • We willen groenbeheer gericht op het in stand houden, vergroten en ontwikkelen van de lokale identiteit en biodiversiteit van het openbaar groen.
 • We zorgen voor veilige speelplaatsen en goed onderhoud van de begraafplaatsen.
 • We zijn voorbereid op klimaatveranderingen en zetten groen in als onderdeel van het maatregelenpakket om klimaatrobuuster te worden.
 • Wij willen goed, veilig en duurzaam onderhouden bestand aan wegen, straten en pleinen en een goed, veilig en duurzaam bestand openbare verlichting.

Afval

 • We willen meer afval gaan hergebruiken, huishoudelijk restafval gaan verminderen en zwerfafval voorkomen.
 • In 2018 moet 75% van het huishoudelijk afval geschikt zijn voor hergebruik en in 2020 is de maximale hoeveelheid restafval van huishoudens maximaal 100 kg per inwoner per jaar conform de landelijke VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof).
 • We sluiten aan op het landelijk streven voor het jaar 2025 van maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar.

Bos en natuurbeheer

 • Wij streven in ons bosbeheer naar een stabiel bos waarin de verschillende functies; natuur, recreatie, landschap en houtoogst optimaal tot hun recht komen en voor toekomstige generaties geborgd zijn.
 • De eigen identiteiten en ontstaansgeschiedenis van de verschillende boscomplexen worden erkend en behouden door het toepassen van beheeraccenten behorende bij de verschillende functies.
 • We willen vitale bossen en de natuurwaarden vergroten.
 • We bestrijden invasieve exoten en beschermen landschap- en cultuurhistorie.

Activiteiten

 • We ontwikkelen een visie en uitvoeringsplan op het integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR), waarbij projecten en taken efficiënter uitgevoerd worden en een kwaliteitsslag wordt gemaakt.
 • We vullen het recent aangeschafte beheersysteem IBOR en benutten deze om zo informatie te kunnen krijgen over de staat van onze wegen, groen, water en riolering.
 • We ontwikkelen, samen met inwoners, waterschap en terreinbeheerders, een visie voor de beekdalen. Hierbij sluiten we aan bij de gebiedsontwikkelingen op deze locaties.
 • We stimuleren inwoners het hemelwater af te koppelen (‘Afkoppelen zuivere winst’), om zo min mogelijk schoon water in ons rioolsysteem te krijgen.
 • De effecten van klimaatverandering brengen we in beeld en we nemen klimaatadaptieve maatregelen.
 • We zetten ons in voor het minimaliseren van zwerfafval door ons in te zetten voor statiegeld op blikjes en flesjes, het opruimen van zwerfafval en te faciliteren bij opschoonacties door scholen, verenigingen en bewoners.
 • We evalueren, samen met het inwonerspanel, het afvalbeleid. Aan de hand hiervan, en het doel te komen tot 30 kg restafval per inwoner vanaf 2025, stellen we een nieuw afvalbeleidsplan op.
 • We voeren de verzorging van het bomenbestand uit, waarbij het bestand oude bomen en monumentale bomen extra aandacht vraagt voor wat betreft de veiligheid.
 • We vervangen en onderhouden de masten en armaturen van openbare verlichting. Hiervoor wordt een 20-jarige overeenkomst gesloten.
 • We zetten in op bosverjonging voor een evenwichtige leeftijdsopbouw van onze bossen.
 • We werken de achterstanden in het groenonderhoud en het onderhoud van wegen, straten en pleinen weg en renoveren plantsoenen, zodat het vastgestelde niveau Accent bereikt en behouden blijft.

Samenwerking met partners

Om onze doelen te kunnen bereiken willen we veel samenwerken met inwoners, bedrijven (waaronder aannemers en adviseurs), overige partners en grondeigenaren.
Veel ontwikkelingen met betrekking tot water en klimaatadaptatie worden in gang gezet of ondersteund (met name door kennisuitwisseling en netwerkopbouw) door het Platform Water Vallei en Eem.

Alternatieve financieringsbronnen

We volgen/onderzoeken de markt of er innovatieve alternatieven voor financiering mogelijk zijn. De aanbesteding openbare verlichting is daarvan een goed voorbeeld.
De gemeente ontvangt een vergoeding van het afvalfonds voor het ingezamelde verpakkingsafval per herbruikbare grondstof: papier/karton, glas, drinkpakken en kunststof.
Daarnaast ontvangt de gemeente Rijkssubsidie voor haar bosbeheer.